CHươNG I: TêN NàY, HắN HOàI NGHI TấT Cả MọI THứ. BạN Bè SAO? Từ TRướC TớI NAY HắN CHưA TừNG Có. Archive

Home > Post > Markup

Câu lạc bộ của kẻ hoài nghi thế giới

  Chương I Tên này, hắn hoài nghi tất cả mọi thứ. Bạn bè sao? Từ trước tới nay hắn chưa từng có.       “Thế giới” là gì? “Thế giới” là một khái niệm trừu tượng và mơ hồ. Nhắc đến “thế giới” hẳn chắc hẳn bộ não của chúng ta sẽ tự […]

Site Menu