1 Comment

  • Nguyễn Linh Posted at July 9, 2018 at 1:11 am

    add mik muốn tham gia cuộc thi này nhưng đây là lần đầu tiên mik tham gia thì để tham gia cần có các điều kiện gì và đăng bài tham gia thi như thế nào

Leave a Reply